الفئات
دهن اللبان 6مل
27.500 BD 27.500 BD 27.5 BHD
دهن اللبان 7.5مل
24.200 BD 24.200 BD 24.2 BHD
ماء اللبان 50مل
7.700 BD 7.700 BD 7.7 BHD
زيت اللبان 20مل
17.600 BD 17.600 BD 17.6 BHD
عطر لمار 100مل
66.000 BD 66.000 BD 66.0 BHD
عطر ليما 100مل
66.000 BD 66.000 BD 66.0 BHD
عطر الفراش العود 250مل
15.400 BD 15.400 BD 15.4 BHD
وصل حديثًا
لبان معطر بالورد 120ج
24.200 BD 24.200 BD 24.2 BHD
عطر لوغانو 100مل
66.000 BD 66.000 BD 66.0 BHD
بخور منثور السلاطين
38.500 BD 38.500 BD 38.5 BHD
زيت مرايا 7.5مل
33.000 BD 33.000 BD 33.0 BHD
وصل حديثًا
عطر مرايا 50مل
49.500 BD 49.500 BD 49.5 BHD
عطر مرمر زماني 100مل
60.500 BD 60.500 BD 60.5 BHD
زيت مغره 7.5مل
24.200 BD 24.200 BD 24.2 BHD
وصل حديثًا
عطر موخا 100مل
66.000 BD 66.000 BD 66.0 BHD
زيت اللبان للمساج 30مل
9.900 BD 9.900 BD 9.9 BHD
عطر أوسارا 100مل
55.000 BD 55.000 BD 55.0 BHD
عطر عود طائفي 100مل
66.000 BD 66.000 BD 66.0 BHD
عطر رويال سيجار 50مل
49.500 BD 49.500 BD 49.5 BHD
شامبو الشعر (لبان) 310مل
9.900 BD 9.900 BD 9.9 BHD
غسول الجسم (لبان) 310مل
9.900 BD 9.900 BD 9.9 BHD
زيت سلكي روز 7.5مل
24.200 BD 24.200 BD 24.2 BHD
عطر سياجروس 100مل
66.000 BD 66.000 BD 66.0 BHD
عطر سمفونية 23 50مل
49.500 BD 49.500 BD 49.5 BHD